Unia Europejska

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.5

Tytuł projektu: Innowacyjna lampa LED

Przedmiotem projektu jest zlecenie prac B+R, w wyniku których zostaną opracowane:
1. projekt innowacyjnego produktu oświetleniowego – modułowej lampy LED;
2. prototyp innowacyjnego produktu oświetleniowego – modułowej lampy LED.

Wartość projektu: 100 000 PLN

Wartość dofinansowania: 85 000 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 85%

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2019
Data zakończenia realizacji projektu: 11.06.2019

Projekt współfinansowany ze środków europejskich